Giới từ – At/On/In

At – được sử dụng cho một giờ cụ thể

On – được sử dụng cho một ngày/thứ cụ thể

In – được sử dụng cho một thành phố cụ thể

Advertisements